SpaCY ile Named Entity Recognition

Bildiğiniz gibi Named Entity Recognition NLP için oldukça önemli bir konudur. Bilgisayarın metni anlamasındaki ilk adımdır ve oldukça önemlidir. Bu şekilde bir çok uygulama gerçekleştirilebilir. Python’da bu işlemi yapmamızı sağlayan SpaCY adlı kütüphaneye bakalım biraz.

Öncelikle model bazlı çalıştığı için kolayca geliştirilebilir ve eklenebilir hatta bizim tarafımızdan da çeşitli modeller eklenebilir. Bir örnek vermek gerekirse şu şekilde verebiliriz.

Geliştirilmesi ve konu öncelikli olan şekillendirilmesi gereken bir sistem ve hızlı bir şekilde geliştirilecektir.

Originally published at anilkaynr.wordpress.com on December 3, 2018.

Computer Engineer,Sociologist, CSE Master Student

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store