Label Noise temel olarak yanlış etiketlenmiş örnektir.

Derin öğrenme çağında el ile veri toplayamayacak duruma geldiğimiz şu günlerde daha sık karşılaştığımız bir sorundur. Webden çektiğimiz örnekler hatalı olabilmektedir ve milyonlarca veri ile karşı karşıya olduğumuz için el ile farketme olasılığımız yok denecek kadar azdır.

Label Noise Convolutional Neural Networklerin performansını ciddi oranda etkileyebilmektedir bu sebeple en aza indirilmesi gerekmektedir. Sorunu en aza indirmek için çeşitli algoritmalar kullanılmaktadır. Classler arası outlier bulma şeklinde çalışanları da vardır (yeni classlar arası unsupervised biçimde) ve benim de en çok aklıma yatan belirtilen yöntemlerdir

Originally published at http://anilkaynr.wordpress.com on June 14, 2019.

Computer Engineer,Sociologist, CSE Master Student

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store