Java’da Text To Speech

Javada metni yazıya çeviren birçok program vardı ancak en kolay kullanılanı ve ekstra dll vb eklemeyi gerektirmeden çalışanı Voce isimli kütüphanedir. Voce isimli kütüphaneyi şu siteden indirebilirsiniz: http://voce.sourceforge.net

Örnek bir kod bırakarak mevzuyu sonlandıralım:

Computer Engineer,Sociologist, CSE Master Student

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store