Java’da LocalDateTime’da Epoch Zamanını KullanmaOldukça kolay bir şekilde kullanılabilir. LocalDate bu işlem için içerisinde bir metod bulundurur Şöyleki:

LocalDateTime localDateTime=LocalDateTime.ofEpochSecond(longValue,0,ZoneOffset.UTC);

i Aynı şeyi Java’nın eski Date arabirimi ile yapmaya kalarsak karşımıza bir takım problemler çıkmaktadır. Şöyleki:

Date date=new Date(longValue);

Bu şekilde kullanıldığında maalesef alakasız ve korkunç değerler ile karşılaşmaktayız. Gerçek tarihi döndürmek için Date’i şu şekilde kullanmak durumundayız:

Date date=new Date(time*1000);

Bu şekilde gerçek tarihi döndürebilirsiniz. Tabiki gerekli işlemler yapıldığında 🙂

Originally published at anilkaynr.wordpress.com on July 3, 2018.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store