Java’da Copy Constructor

Clone işlemini yapmak yerine bunu kullanabilirsiniz. Kopyalama işlemini bu şekilde yapabiliriz. Bu şekilde referenceları değil sadece değerleri kopyalayarak ilerleyebiliriz. Örneği hemen vermek gerekiyorsa:

Burada copy işlemini yapmamızı sağlayan constructor şudur:

Person(Person p){
this.Age=p.Age;
this.Description=p.Description;
this.Name=p.Name;
}

Computer Engineer,Sociologist, CSE Master Student

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store