FastAi Matlab Kadar Kolay DeepLearning

Matlabdaki kadar kolay bir biçimde istenilen modeller eğitebiliriz ve aynı zamanda akademi sektörde de kullanılan bir araçtır.

Şöyleki karşılaştırmalı olarak gidersek:

ImageDataStore — — ImageDataBunch

Matlab: veri=imageDatastore("C:\verisetiv1\",'LabelSource','foldernames',"IncludeSubfolders",true);
FastAi:
data=ImageDataBunch.from_folder(path=Path('C:\verisetiv1\'),train="train",valid="val",test="test")

Resimlerin boyutlarını değiştirmek için

Matlab:
veri.ReadFcn = @(loc)imresize(imread(loc),[227,227]);
Fastai:
data.transform(size=227).databunch()

Model yükleme:

Matlab:net=alexnet;layersTransfer = net.Layers(1:end-3);layers=[layersTransferfullyConnectedLayer(2)softmaxLayerclassificationLayer];Fastai:learner=cnn_learner(data,models.resnet18,metrics=accuracy)

Eğitim:

Matlab:
trainNetwork(augimds,layers,options);
Fastai
learner.fit(4)

Evet oldukça benzer bir biçimde benzer işlemleri yapabiliyoruz. Bunların yanı sıra Ganlar ve Deep NLP modülleri de bulunmakta. Kullanılması gerçekten mantıklı.

Computer Engineer,Sociologist, CSE Master Student

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store