Döküman İmajlarını Binarize Etme Yöntemleri

Not: İnternetim tatil dolayısıyla kötü olduğunda yazıda İmaj bulunmamaktadır.

Dökümanlar (Özellikle El Yazısı) diğer resimlerden farklı olarak değişen puntolar yazıların değişen kalınlıkları çeşitli renkteki yapılar klasik tek 1 değer yardımı ile binarize ettiğinizde veri kaybı çok büyük boyutlara ulaşabilmektedir. Örneğin Matlabın OTSU Thresholdu[2] bayağı bir veri kaybettirmektedir: Örnek olarak:

binaryimage=imbinarize(image);
rest=niblack(image,[25,25],-0.2,10);

Computer Engineer,Sociologist, CSE Master Student

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store