Bir One-Shot Learning Denemesi

One-Shot learning her 1 class için 1 veya 2 örnek olduğu halde tahmin yapılması işlemidir. Cep telefonlarımızdaki yüz tanıma sistemlerinin bazıları one-shot learning metodu ile çalışmaktadır. Gerçekten de kişiyi tek bir fotoğrafından geri çağırmak insansı bir özellik de olduğundan gerçekten ilginçtir.

One-Shot denemesini VGG-Face isimli model ile gerçekleştireceğim. Siamese Network kullanmak yerine direkt olarak classification algoritmaları ile sonuca ulaşmaya çalışacağım. Öncelikle VGG-Face kütüphanesini indirelim:

pip install git+https://github.com/rcmalli/keras-vggface.git
  1. Lebron “the King” James
  2. Leonardo Dicaprio
  3. Marion Cotillard
  4. Tom Hanks
https://dlpng.com/png/5384329 https://www.rottentomatoes.com/celebrity/marion_cotillard çhttps://78.media.tumblr.com/8f63829240dad336d7d1fef87b7d80c9/tumblr_p0fmu5Sxen1r1ze5zo1_1280.jpg https://www.amazon.fr/Tom-Hanks-Masques-de-célébrités/dp/B00W7ZMJ6O

https://www.celebrity-facemasks.com/products/leonardo-di-caprio-face-mask.html
## 3. hariç içeren sayfalar verilmiştir.
from keras_vggface.vggface import VGGFace 
vgg_features = VGGFace(include_top=False, input_shape=(224, 224, 3), pooling='avg')
import face_recognition top, right, bottom, left=face_recognition.face_locations(image)[0]cropped_image=image[top:bottom, left:right]
cropped_image_resized=cv2.resize(cropped_image,(224,224))
cropped_image_resized_reshaped=cropped_image_resized.reshape(1, 224, 224, 3)
dataset=pd.DataFrame(vgg_face_features) 
labels=[1,2,3,4,5]
dataset["classes"]=labels
x=dataset.loc[:, dataset.columns != 'classes'] 
y=dataset.loc[:, dataset.columns == 'classes'] knn=KNeighborsClassifier(n_neighbors=1)
knn.fit(x,y)
image=prepareimg2("/path/to/myprofilephoto.jpg") #My Profile Photo features_vgg_face=vgg_features.predict([image]) prediction=knn.predict_proba([features_vgg_face.reshape(512)])[0]
from sklearn.svm import SVC 
svm=SVC(probability=True)
svm.fit(x,y)
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier dtree=DecisionTreeClassifier() 
dtree.fit(x,y)

Computer Engineer,Sociologist, CSE Master Student

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store