Aws Lambda ile WebSitelerine İstek Atıp Cevap Almak

Lambda Serverless denilince akla gelen ilk şeylerden biridir. Aws fonksiyonu otomatik olarak ölçeklendirir. Basit bir şekilde fonksiyon yazmaktır aslında Aws Lambda. Fonksiyonumuzu tekil olarak çalıştırır. Node.js,Java,Python, .Net,Go gibi dillerle yazılabilir. Node.js ile yapılan bir örneği aşağıda verilmiştir:

Çıktısı da elbette yukarıdaki gibidir. Bu haliyle ne işe yarayabilir derseniz, Wikipedia’yı bu şekilde çekip kendinize has bir api yazıp kullanabilirsiniz.

Originally published at anilkaynr.wordpress.com on June 10, 2018.

Computer Engineer,Sociologist, CSE Master Student

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store