Android’de Firebase Auth Kütüphanesi Eklendiği Zaman Çökmeler Olması ve Çözümü

Eğer Gradle şu veya benzeri bir komutu eklediğinizde:

implementation 'com.firebaseui:firebase-ui-auth:3.2.2'

Problemler ile karşılaşıyorsanız yalnız değilsiniz. Bildiğiniz gibi firebase’in birçok modülü var ve bu versiyonların bir çok modülleri bulunmakta. Bildiğimiz gibi doğru olan bütün Firebase modüllerimizi core ile dolayısıyla birbirleri ile aynı versiyondan almaları. Bunu diğer modüllerde kolayca yapabiliyoruz örnek olarak:

compile 'com.google.firebase:firebase-database:11.0.4'
compile 'com.google.firebase:firebase-messaging:11.0.4'

Ancak aynı 11.0.4'ü auth apisine yazdığımızda çalışmıyor. Auth’un başka bir versiyon yolu var. Mesele 3.2.2 11.8.0'la aynı versiyonda. Bunun için Bütün firebase component idlerimizi 11.8.0 olarak değiştirirsek problem çözülür:

implementation 'com.google.firebase:firebase-core:11.8.0'
implementation 'com.firebaseui:firebase-ui-auth:3.2.2'
compile 'com.google.firebase:firebase-database:11.8.0'
compile 'com.google.firebase:firebase-messaging:11.8.0'

Firebase ekibininin bu versiyon çorbası hakkında daha iyi bir çözüm bulması dilekleriyle :)

Computer Engineer,Sociologist, CSE Master Student

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store