Android Broadcast Receiver Çalışmama Sorunu ve Çözümü

Android cihazlarda zaman zaman BroadcastReceiverlar kullanmak isteyebiliriz. Bunun için Android Studio’nun kendi oluşturma aracını kullanabiliriz. Ancak bu şekilde kullandığımızda çalışmamaktadır. Sebebi ise küçük bir nokta hatasıdır Manifestteki. Şöyleki Android Studio şu şekilde oluşturmaktadır.

<receiver
android:name=".SmsReceivar"
android:enabled="true"
android:exported="true"
>

</receiver>

Ancak name kısmındaki noktayı silerseniz çalışır hale gelecektir. Yani şu şekilde:

<receiver
android:name="SmsReceivar"
android:enabled="true"
android:exported="true"
>
</receiver>

İlginç bir durum diyerek yazımızı sonlandırıyoruz.

Computer Engineer,Sociologist, CSE Master Student

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store